Perustason ensihoito kehittyy ja uudistuu

22.11.2016, Elina Ottela, Super.   

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon suorittanut lähihoitaja työskentelee sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito-, kasvatus- ja kuntoutustehtävissä. Ensihoidon osaamisala on yksi kymmenestä osaamisalasta lähihoitajatutkinnossa. Se on ollut yksi suosituimmista osaamislaoista vuodesta 1993, jolloin aloitettiin kouluttaa lähihoitajia.

Työelämän osaamisvaatimukset muuttuvat jatkuvasti. Kaiken ammatillisen koulutuksen on tuotettava työelämässä tarvittavaa osaamista muutosten suuntaisesti. Lähihoitajatutkinnossa ensihoidon osaamisalan tuottama osaaminen ei kaikilta osin vastannut työelämän vaatimuksia ja siksi on hyvä, että osaamisalaa on lähdetty kehittämään kokeilun kautta. Perustason ensihoidon kokeilu käynnistyi 2014 työelämän toiveiden mukaisesti.

Työelämän kehityssuuntia ensihoidossa ovat globalisoituminen, kiihtyvällä vauhdilla uudistuva teknologia, digitalisaatio, tuleva sote-uudistus ja osana sitä päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenneuudistus, lääkehoitojen kehittyminen, väestön ikääntyminen, laitoshoidon purku ja kotiin tuotettavien palveluiden lisääminen sekä monikulttuurisuus. Kaikesta tästä muutoksesta huolimatta oli ilo huomata ensihoidon verkostopäivillä syksyllä, että ensihoidon ammattilaiset ja alan opiskelijat pitävät edelleen yhtenä tärkeimpänä työelämän taitona vuorovaikutustaitoja.

Vuorovaikutustaidot ovat keskeinen osa ammatillista osaamista ja kehittymistä. Ensihoitajien työssä sosiaalisten valmiuksien merkitys korostuu kyvyssä kohdata potilas/ asiakas, keskustella ja haastatella häntä ja taidossa välittää tietoa muille hoitoon osallistuville. Potilaat ja asiakkaat ovat entistä tietoisempia omista sairauksistaan, mikä lisää hyvän yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitystä heidän kanssaan. Perustason ensihoitajaopiskelijoiden ammatillinen kehittyminen näkyy yhteistyötaidoissa asiakkaan / potilaan ja muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden kanssa.

Moniammatillinen yhteistyö on avainasemassa sosiaali- ja terveydenhuollossa. Sen merkitys on tunnistettava jo opiskeluaikana. Tutustuminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa muiden ammattiryhmien osaamiseen kasvattaa arvostusta ja kunnioitusta toisiin työntekijöihin. Hyvä esimerkki moniammatillisesta yhteistyöstä on kotihoito. Kotihoidon työntekijät tarvitsevat ensihoidon asiantuntemusta lisääntyneisiin kotihoidon käynteihin. Samoin ensihoitajat tarvitsevat kotihoidon tuottamaa tietoa asiakkaasta.

Minulla on ollut ilo olla mukana seuraamassa ja kehittämässä perustason ensihoidon kokeilua alusta asti, perustason ensihoidon jaoston jäsenenä. Olin kesällä 2016 Seinäjoella järjestetyissä Taitaja kisoissa seuraamassa perustason ensihoidon kokeilun opiskelijoiden taidon näytteitä. Perustason ensihoidon kokeilun opiskelijoista välittyi sellainen motivaatio, intohimo ja osaaminen, että se vakuutti minut kokeilun tuottamasta laaja-alaisesta osaamisesta. Pidän erittäin merkityksellisenä myös ensihoidon osaamisalan kokeilusta valmistuneiden mielipidettä, että koulutuksen aikana hankittu osaaminen auttaa työllistymään alalle.

Uskon, että koulutuksen kehittäminen kannattaa aina. Perustason ensihoidon osaamisalan kehittäminen kokeilun kautta työelämän vaatimuksia vastaavaksi on jo osoittanut tarpeellisuutensa työelämästä, opiskelijoilta ja koulutuksen järjestäjiltä saatujen palautteiden perustella. Silloin, kun opinnot ja koulutus vastaavat työelämän tarpeita alan opiskelun mielekkyys lisääntyy. Samalla myös asiakkaiden ja potilaiden kokema hyöty lisääntyy ja on mahdollista tuottaa potilasturvallisia, kustannustehokkaita palveluita.

Perustason ensihoidon kokeilu on vielä kesken ja tekemistä riittää sen tunnetuksi tekemisessä. Tämä vaatii meiltä kaikilta aktiivisuutta kokeilun markkinoinnissa erilaisissa tilaisuuksissa ja viestintävälineissä. Hyvät kokemukset ja palautteet edistävät omalta osaltaan tunnettavuutta.

Toivotan kaikille perustason ensihoidon kokeilusta valmistuneille ja tutkintoa suorittaville opiskeleville menestystä. Teette arvokasta työtä kokeilun tunnetuksi tekemisessä.

Elina Ottela
asiantuntija, HtM ,esh
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, kehittämisyksikkö
Perustason ensihoidon jaoston jäsen