Hyvinvointiteknologian koulutuksen ja työelämän ajankohtaiset kokemukset, Juha Saarikoski OSAO

Hyvinvointiteknologia-asentajan koulutus Oulun seudun ammattiopistossa on edennyt hyvin ja suunnitelmien mukaisesti. Ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävässä koulutuksessa toisen vuosikurssin opiskelijat olivat 8-viikon työssäoppimisjaksolla keväällä 2017. Työssäoppimisen kokemukset olivat erittäin positiiviset, koska Oulun alueella on hyvä tilanne työpaikkojen ja työssäoppimisen suhteen. Työpaikkoja on runsaasti ja uusia startup-yrityksiä tulee jatkuvasti. Esimerkiksi 9-solutions on ollut erittäin hyvä yhteistyökumppani oppilaitokselle. Yritysyhteistyön avulla on selvitetty kuinka hyvin koulutuksen tuottama osaaminen vastaa työelämän osaamistarpeisiin ja mitkä tekijät edistävät tai estävät työelämän tarpeita vastaavan osaamisen kehittymistä kokeilujen aikana. Koulutuksen järjestäjänä olemme kehittäneet opetusta saatujen palautteiden perusteella. Ammatillisessa koulutuksessa pääpaino on kädentaitojen oppimisessa ja tulevilta työntekijöiltä edellytetään monialaista osaamista. Työelämässä pärjääminen edellyttää metataitoja ja oppilaitoksen pitää pystyä vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin.

Koulutuskokeilua varten on oppilaitokseen hankittu runsaasti uutta laitteistoa, kuten turvajärjestelmiä, hoitajakutsujärjestelmiä, kuuloapuvälineitä ja jne. Oppimisympäristöillä kehitetään työelämä metataitoja kuten ongelmanratkaisukykyä, virheistä oppimista ja uusien ideoiden tuottamista. Oppimisympäristöillä, laitteistoilla ja työelämäyhteistyöllä olemme edistäneet opiskelijoiden itseohjautuvuustaitoja, ongelman ratkaisutaitoja ja ammatillista kasvua. Yhteisöllisen oppimisen kautta opiskelijoilla on ollut mahdollista rakentaa yhteistä ymmärrystä oppimisen kohteena olevasta asiasta. Oppimistehtävien avulla on pyritty herättämään tilannekohtainen kiinnostus. Pitkäkestoisella tilannekohtaisella kiinnostuksella ja ammattitaidon kehittymisellä saadaan aikaseksi yksilöllinen kiinnostus, joka on osatekijä kohti vahvaa ammatti-identiteettiä. Oppimisympäristöjen/laitteistojen ja opiskeltujen taitojen pitää olla sellaisia, joita opiskelijat työelämässä tulevat käyttämään. Oppimisympäristöissä on noudatettu myös 5S-standardia, joka on yksi elementti kehittää opiskelijoiden LEAN-ajattelua.

Hyvinvointiteknologian kokeilussa opiskellaan pääsääntöisesti työsaleissa, eli arviointi on enemmän toiminnallista arviointia. Kokeilussa on kiinnitetty enemmän huomiota opiskelijan oikea-aikaiseen opastamiseen. Opiskelijalle on tärkeää tietää mitä hän osaa ja mitä vielä pitää oppia. Jokaisella opiskelijalla on riittävä kuva mitä suorituksia tulee tehdä saavuttaakseen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset. Opiskelijakeskeisessä arvioinnissa opiskelijan itsearviointitaitoa kehitetään ja suorituksista annetaan suullinen avoin palaute. Kokeilussa on runsaasti uutta teknologia ja näin olleen myös opiskelijan itseohjautuvuus korostuu. Opettajan rooli on enemmän ohjaaja ja ongelmia ratkotaan yhteistyössä opiskelijoiden kanssa. Arviointimenetelmiä pitäisi vielä kehittää paremmaksi, niin että jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus osoittaa osaaminen hänelle soveltuvalla parhaalla tavalla. Osaamisessa avainasemassa on tietojen ja taitojen hallinta sekä niiden soveltaminen käytännön tehtäviin.

Digitalisoituminen ei tarkoita pelkästään sitä, että kaikki tehdään tietokoneella. Hyvinvointiteknologiassa se voi tarkoittaa uusia tapoja tuottaa asioita, parempaa tuottavuutta, automaation lisääntymistä, uusia innovaatioita ja parempia sovelluksia. Digitalisoituminen voisi tarkoittaa esimerkiksi ennakoivaa terveydenhuoltoa, jossa kotona voidaan henkilöstä ottaa enemmän analysointia, mittaustuloksia ja näiden perusteella alkuvaiheen sairauksiin voidaan puuttua huomattavasti aikaisemmin.

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnon opiskelijavalinnassa tulisi huomioida pääosin samat SORA-lainsäädännön terveydentilavaatimukset kuin sosiaali- ja terveysalan perustutkinnossa. Osa työnantajista vaatii turvasuojaajakortin hankintaa myös työssäoppimisen aikana. Turvasuojaajaksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt, rehellinen ja luotettava sekä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva henkilö, joka lisäksi hoitaa turvasuojaustehtäviä.

Juha Saarikoski, Oulun seudun ammattiopisto