OSAOn harjoitus viranomaisyhteistyön tutkinnon osassa, Seija Rannikon blogi

Viranomaisyhteistyön tutkinnon osan yhteistoimintaharjoitus järjestettiin osana Oulun seudun ammattiopiston perustason ensihoidon opiskelijoiden Viranomaisyhteistyössä toimiminen – tutkinnonosan opintoja. Sen tavoitteena oli harjoitella monipotilastilanteessa toiminnan organisointia, potilasluokittelua, hoidon priorisointia ja eri viranomaisten välistä yhteistyötä sekä viestintää, erityisesti kokonaistilanteen hahmottamiseksi pelastusjohtajan ja L4 –rooleissa toimiville. Harjoitus toteutettiin OSAOn Kontinkankaan yksikön ja Kempeleen-Limingan yksikön yhteistyönä. Harjoitukseen osallistui yhteensä 43 opiskelijaa. Keväällä 2017 valmistuvat perustason ensihoidon opiskelijat toimivat hoitajina. Vuotta myöhemmin aloittaneen ryhmän opiskelijat olivat uhreina harjoituksessa ja Kempeleen-Limingan yksikön opiskelijat toimivat pelastustehtävissä opettajansa johdolla. Vastuukouluttajina toimivat Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksella työskentelevät kouluttajat Jarno Keränen ja Vesa Ek.

10.4. harjoitus 3

Maanantaiaamuna 10.4. 2017 klo 10.15 tapahtui liikenneonnettomuus, jossa koululaisia kuljettanut linja-auto ja henkilöauto olivat törmänneet toisiinsa taajama-alueen ulkopuolella, 80 km/t nopeusrajoitusalueella. Onnettomuudessa oli useita eriasteisesti loukkaantuneita uhreja. Sää oli pilvinen, ajoittain satoi ja tuuli kylmästi. Lämpötila oli +2,5 Celsiusastetta. Käytettävissä oli rajallisesti pelastus- ja ensihoitoresursseja.

Ensimmäisenä paikalle tullut yksikkö aloitti primaaritriagen nopeasti. Potilaat merkittiin värikoodein ja lisäapua kutsuttiin paikalle. Henkilöautossa oli neljä vaikeasti loukkaantunutta ja linja-autossa yhteensä 20 uhria, joista osa oli lähtenyt onnettomuuspaikalta ympäristöön. Paikalle saatiin yksi pelastusyksikkö ja viisi ensihoidon yksikköä . Ensimmäisenä paikalle tulleen ensihoitoyksikön opiskelija toimi L5 –tehtävissä. Pelastusjohtaja ja L4 johtivat tilannetta kauempaa Virven kautta.

Potilaiden hoito käynnistyi nopeasti ja asiantuntevasti. Perustason ensihoidon opiskelijoiden osaaminen tuli selkeästi esille potilaiden hoitamisessa. Potilassiirrot suunniteltiin hyvin, uhrit tuettiin ja siirrot suoritettiin yhteistyössä pelastushenkilöstön kanssa. Onnettomuuspaikalta poistuneet uhrit etsittiin ja tuotiin kokoamispaikalle. Potilasluokittelu ja hoidon priorisointi onnistui. Haastetta lisäsi tuenta- ja ensihoitovälineiden puute ja viivettä syntyi rajallisten kuljetusresurssien vuoksi.

Kehittämishaastetta oli viestinnässä, kuten useimmiten tulee ilmi harjoituksissa. Potilasmäärä ja luokittelun tulos olisi voinut selkeytyä L4:lle nopeammin. Itse tilannepaikalla kaikki uhrit saivat avun ajoissa. Yhteistyö pelastus- ja ensihoitohenkilöstön välillä sujui, mutta kaikki viestit eivät olleet kohdennettua, suljettua viestintää ja selkeästi toimintaa jäsentäviä. Toiminnassa nousi esiin päivittäisen/tavanomaisen työskentelyn hyvä osaaminen. Sen sijaan monipotilastilanteessa toimimisessa on vielä selkiytettävää. Olemassa olevien resurssien kohdentaminen ja tehokas käyttö on haasteellista ja vaatii toistuvaa harjoittelua.

Yhteistoimintaharjoitus oli erittäin innostava oppimisympäristö. Kylmä ja tuulinen sää toi haastetta potilaiden hoitamiseen. Kaikki osallistujat ryhtyivät rohkeasti toimimaan jja antautuivat tehtäviinsä motivoituneina. Harjoitukseen osallistuneet arvioivat realistisesti osaamistaan ja toivat esille omia vahvuuksiaan sekä kehittämishaasteita. Todettiin myös, että uhreina toimineet opiskelijat saivat hyvän näkökulman mahdollisesti tulevaa harjoitusta varten, jossa he vuorostaan ovat hoitajina. Pelastushenkilöstön roolissa toimineet, vieraammat, toisen alan opiskelijat toivat toden tuntua harjoitukseen. Työnjako ja viestintä tilanteessa ei sujukaan tavanomaisesti vaan edellyttää erilaista osaamista kuin päivittäisissä tilanteissa.

10.4. harjoitus

On hienoa, että osallistujat uskalsivat altistaa oman osaamisensa tarkastelun kohteeksi. Tämä vahvistaa ammatillista kehittymistä.

Kiitokset kaikille osallistuneille!

Seija Rannikko
opettaja
Oulu seudun ammattiopisto, Kontinkankaan yksikkö