Ohjausryhmän jäsen Jouni Pousin huomiot perustason ensihoidon kokeilun etenemisestä

 

 

Perustason ensihoidon osaamisalan kokeilun tarvetta on perusteltu seuraavilla muutoksilla. Ensihoitopalvelujen organisointi ja henkilöstön kelpoisuuteen liittyvät säädökset ja työelämän muutokset, ensihoito-osaamisen vaativuus sekä korostunut viranomaisyhteistyö myös edellyttää uudenlaista osaamista.

Kokeilututkinnossa on uudistettu, vahvistettu pedagogisia ratkaisuja ja otettu opetukseen mukaan uutta teknologiaa. Tiimi- ja yhteistoiminnallinen sekä ongelmaperustainen oppiminen on ollut vahvasti keskiössä. Oppimista on tapahtunut tiimi- ja oppimistyöskentelyn avulla lisäksi käytetty verkko-opiskelua sekä etäopiskelua verkkokokousjärjestelmän välityksellä.

Palautetta ensihoidon koulutuskokeilusta

Saatujen palautteiden pohjalta koulutuskokeilun opetussuunnitelma on laadittu niin, että se mahdollistaa työelämän osaamiskokonaisuuksien oppimisen erinomaisesti. Opetussuunnitelman toteutuksessa pystytään joustavasti huomioimaan työelämän uudet osaamistarpeet hyvin tai erinomaisesti. Myös työpaikkaohjauksen järjestäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus on toteutunut hyvin koulutuksen järjestäjien mielestä.

Koulutuksen järjestäjien arvio kokeilun tähän mennessä saavutetuista tuloksista on ollut positiivinen. Opiskelijoiden saama työelämäpalaute on ollut hyvää, osaamisen arviointitulokset parempia, kuin keskimääräisesti. Myös työelämäedustajat ovat antaneen positiivista palautetta kokeilututkinnosta. Heidän mukaan koulutuksen rakenne, ammattitaitovaatimukset ja -kriteerit ovat tarkoituksenmukaisia.

Tutkinnon suorittamisen jälkeen opiskelijoilla on varmasti laaja-alaisempi ja monipuolisempi osaaminen kuin nykyisillä lähihoitajilla, koska he ovat opiskelleet ensihoitopainotteisesti koko tutkinnon ajan ja tutkinnon perusteissa mennään syvemmälle kuin nykyisissä lähihoitajan tutkinnon perusteissa. Tutkinto antaa mahdollisuuden sijoittua laajemmin akuuttihoidon työpaikkoihin ensihoidon ja päivystyksen lisäksi esim. valvontayksiköt, leikkaussalit, tehot, mielenterveys-ja päihdeyksiköt.

Kokeilun yhteydessä esiin nousseita asioita

Tutkinnon perusteet vaativat vielä tarkentamista, opiskelua tulee tehdä aktiiviseksi toiminnallisin työelämälähtöisin menetelmin. Haasteiksi on muodostunut työssäoppimispaikkojen alueellinen erilaisuus ja työssäoppimispaikkojen saatavuus. Myös työelämän edustajien perehdyttäminen uudenlaiseen koulutukseen tulee lisätä aiempaa enemmän.

Miten tästä eteenpäin

Saadut kokemukset ja palautteet niin koulutuksen järjestäjiltä, kuin opiskelijoilta ovat olleet rohkaisevia joten koulutuskokeilulle voidaan jo näiden alustavien tietojen pohjalta ollut tarvetta. Ensimmäisten opiskelijoiden valmistuttua saamme lisäksi arvokasta tietoa niin työllistymisestä, kuin näkemyksiä koulutuksen antamasta osaamisesta saadaan hyvä näkemys, kuinka tutkinnon vakiinnuttamisen suhteen tulisi edetä.

Nyt on jo huomattu, että perustason ensihoidon koulutuskokeilu tuottaa laajempaa osaamista, kuin nykyinen lähihoitajan osaamisala. Tutkinnon tarpeesta, tutkinnon muodostumisesta ja alalla vaadittavasta ammattitaidosta on vahva näkemys, että koulutuskokeilu tuottaa juuri sellaista osaamista, mitä työelämässä tarvitaan. Ensimmäiset tiedot työllistymisestä saadaan 2016 syksyllä valmistuville opiskelijoille tehtävästä kyselystä.

Jouni Pousi

Erityisasiantuntija

Sisäministeriö

Pelastusosasto

PL 26 00023 VALTIONEUVOSTO

Puh: 0295 488 453

Matkapuhelin:  050 456 4108

Sähköposti: jouni.pousi@intermin.fi