Kokeilujen arviointi 2016

Kokeiluohjelma (Opetushallituksen päätös 13.5.2015, 80/422/2015) ohjaa kokeilujen toteuttamista. Siinä on säädetty kokeiluihin osallistuville koulutuksen järjestäjille raportointiohjeet sekä vuosittaisiin väliraportteihin että loppuraporttiin. Koordinoija organisoi raportoinnin ja laatii yhteenvedot.

Kokeilujen koordinoija on laatinut arviointisuunnitelman kokeilujen vaikuttavuuden arvioinnista, jonka ohjausryhmä on hyväksynyt 2.11.2015. Arviointi tullaan tekemään vuoden 2016 aikana. Arviointi koskee myös tarkennusta, joka koskee kokeilujen väliraportointia vuoden 2015 ja 2016 osalta.

Tutustu arviointisuunnitelmaan!

Valinehuoltoalan, perustason ensihoidon ja hyvinvointiteknologian kokeilut, arviointisuunnitelma 2014 – 2016, hyvaksytty ohjausryhmassa 2.1.2015

Tutustu vaikuttavuuden arvioinnin raporttiin, joka on hyväksytty kokeilujen ohjausryhmässä 14.3.2016!

Vaikuttavuuden arviointi 2016